ข่าวสารการศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner


นายสุวนิชย์
ณิชย์คำหาญ
05 กันยายน 2537
-
15 ตุลาคม 2514
-
084 465 1377
suwanich2277@hotmail.com

นายสุวนิชย์  ณิชย์คำหาญ
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

ประวัติส่วนตัว

เกิดวันที่  15  ตุลาคม  2514
อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
เลขประจำตัวประชาชน   3 4101 01096 45 4
เริ่มรับราชการ  5  กันยายน  2537
เกษียณอายุราชการ  1  ตุลาคม  2575

ประวัติการศึกษา

วุฒิ / สาขา

ปีที่สำเร็จ

สถาบัน

การศึกษามหาบัณฑิต
(กศ.ม.)
สาขาการบริหารการศึกษา

2551

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
อุตสาหกรรมศิลป์

2537

วิทยาลัยครูอุดรธานี

มัธยมศึกษา

2534

โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร

ประถมศึกษา

2526

โรงเรียนบ้าน
หนองตะไก้


ประวัติรับราชการ

ว/ด/ป

ตำแหน่ง

สังกัด

 5 ก.ย. 37

อาจารย์ 1

ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา

 1 เม.ย. 47

อาจารย์ 2

ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา

24 ธ.ค. 47

ครู

ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา

 1 ธ.ค. 49

ครู/คศ.2

ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา

27 พ.ค. 54

ครู/คศ.3

ร.ร.หนองบัวแดงวิทยา

27 ก.พ. 55

ผอ.

ร.ร.บ้านน้ำลาด สพป.ชย.3

17 ต.ค. 56

ผอ.

ร.ร.บ้านใหม่นาดี สพป.ชย.3

23 ก.ค. 58

ผอ.

ร.ร.พระธาตุหนองสามหมื่น


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ปีที่ได้รับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

2542

จ.ช. จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก

2544

ต.ม. ตริตาภรณ์มงกุฎไทย

2549

ท.ม. ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

2555

ท.ช. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก


การพัฒนาตนเอง 

ปี พ.ศ.

ผ่านการอบรมสัมมนาหลักสูตร

2554

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

2553

การพัฒนาสมรรณะรองผู้อำนวยการโรงเรียน ในสังกัด  สพม. 30

2540

การฝึกอบรบครูผู้คุมงานก่อสร้างในโรงเรียน
สังกัดกรมสามัญศึกษา

 

ผลงานและรางวัล 

ปี พ.ศ.

ผลงานและรางวัล

2557

เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “หนึ่งแสนครูดี”

2543

ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม 
สาขาสถาปัตยกรรม

 

 

ผุ้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายสุวิทย์ สังฆพัฒน์

กลุ่มงานบริหารบุคคล

 

นางธัญวรัตม์  พรหมเมตตา

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

 

นางสุรีย์พร สมวงษ์

กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

 

นายสุขุม ขุนพล

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook