ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner


โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น
จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด "พระธาตุเกมส์"
ระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2561
ณ สนามกีฬาโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายสุวิทย์ สังฆพัฒน์

กลุ่มงานบริหารบุคคล

 

นางธัญวรัตม์  พรหมเมตตา

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

 

นางสุรีย์พร สมวงษ์

กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

 

นายสุขุม ขุนพล

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook