ITA 2020 ปีงบประมาณ 2563

20b78cb10e5bc8bd889a3e7825caef3d.png


  •  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารการศึกษา


Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น

   

ประชาสัมพันธ์
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น


จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ประวัติโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น (พ.น.ม.)
                 

ประวัติความเป็นมา 

                โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น  ตั้งอยู่เลขที่  ๒๒๙  หมู่ที่  ๓  ตำบลบ้านแก้ง  อำเภอภูเขียว    จังหวัดชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  ๓๖๑๑๐ 

Website  http://www.pnm.ac.th    
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา  ๖   เนื้อที่  ๔๐  ไร่  เขตพื้นที่บริการ  ๑๐  โรงเรียน  อยู่ในเขตตำบลบ้านแก้งทุกหมู่บ้าน

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

ในปี   พ.ศ. ๒๕๓๕   โรงเรียนเปิดเป็นสาขาของโรงเรียนภูเขียว  อำเภอภูเขียว  จังหวัดชัยภูมิ     โดยมี  นายประยูร    สมบัติธีระ    ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว  ได้มอบหมายให้   นายประยูร   ใต้ชัยภูมิ   เป็นผู้ดูแลสาขา  โดยใช้ชื่อว่า  โรงเรียนภูเขียวสาขาบ้านแก้ง    โดยอาศัยใช้สถานที่โรงเรียนบ้านลาด  ตำบลบ้านแก้งเป็นที่ทำการสอน   โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๑  จำนวน  ๑  ห้อง มีนักเรียน จำนวน  ๕๐  คน

                ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖  ได้ย้ายสถานที่จากโรงเรียนบ้านลาด  มาใช้สถานที่ที่สภาตำบลบ้านแก้ง  มอบที่ดินสาธารณะเป็นที่ตั้งอาคารเรียนชั่วคราว  ณ หมู่บ้านดอนเตาเหล็ก  ตำบลบ้านแก้ง  อำเภอภูเขียว   จังหวัดชัยภูมิ  โดยในปีนั้นเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑  จำนวน  ๒  ห้อง  และ

มีนักเรียนทั้งหมด  เป็น  ๑๕๐  คน   และในปี ๒๕๓๖ นี้  นายเถลิงศักดิ์   ศรีดี  ย้ายมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการ และได้มอบหมายให้  นายประยูร   ใต้ชัยภูมิ  ทำหน้าที่ประสานงานการเรียนการสอนและดูแลสาขา

                ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็นปีที่เปิดทำการสอนครบทั้ง ๓ ระดับชั้น  โดยมีนักเรียนทั้งสิ้น ๒๕๐  คน  และในปีนี้ได้มีนักเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นรุ่นแรก

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้ง  โรงเรียนภูเขียวสาขาบ้านแก้งเป็นโรงเรียนรัฐบาลเต็มรูปแบบโดยใช้ชื่อว่า  โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น   เมื่อวันที่  ๒๓  มีนาคมและในปีนี้มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  ๒๖๓  คน

                ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙  ได้มีการบรรจุข้าราชการครู รวมได้  ๘  คน  ลูกจ้างประจำ ๒ คน ครูอัตราจ้าง  ๒  คน   รวมมีบุคลากรทั้งสิ้น  ๑๒  คน  และมีอาคารเรียนเบ็ดเสร็จ กขค และสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ  มาพร้อมอาคารเรียน  และได้บ้านพักครู จำนวน  ๒ หลัง บ้านพักภารโรง  ๑ หลัง

                ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐   ทางโรงเรียนได้แจ้งความพร้อมในการเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เป็นปีแรก  โดยเปิดทำการสอนจำนวน  ๒  ห้อง  โดยมี  ๒  สาย  คือ  สายวิทย์-คณิต และศิลป์-ภาษา

                ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๓    โรงเรียนได้รับอาคารเรียนกึ่งถาวร รวมทั้งได้ต้อนรับอาจารย์ใหญ่คนใหม่แทน อาจารย์ใหญ่ประยูร   ใต้ชัยภูมิ   คือ อาจารย์ใหญ่สนองชัย    สุขวัฒน์วรากุล  อีกทั้งเป็นรุ่นแรกที่มีนักเรียนที่จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   จำนวน  ๖๕   คน

                ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณในการสร้างโรงอาหารแบบ ๓๐๐ ที่นั่ง  และมีงบประมาณในการปรับปรุงสถานที่ถนน และ ได้ห้องน้ำเพิ่มอีก ๑ หลัง

                ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น  ได้ต้อนรับผู้บริหาร คนใหม่  คือ  นายสำเริง   พลธรรม   มาจัดระบบการบริหาร ใหม่เป็น ๕  ฝ่ายงาน และนำพาโรงเรียนเข้าสู่การรับการประเมินเข้าเป็น ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน  และผ่านการรับรองเป็นโรงเรียนในฝัน  รุ่นที่  ๓ โรงเรียนที่๘๑๘  เมื่อวันที่     ๙     กุมภาพันธ์    ๒๕๕๐   โดยการนำทีมของนายอภิชาติ    พุทธเจริญ

                ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑   โรงเรียนได้รับรองผู้อำนวยการโรงเรียน  คนแรก  คือ  นายสุวิชา   เสี้ยมแหลม   มาปฏิบัติราชการได้   ๒    สัปดาห์   ได้มีการย้ายไปรับตำแหน่งใหม่   ทางโรงเรียนจึงได้รับรองผู้อำนวยการ  คือ   นายหัฐพงษ์     ชาติไทย   มาปฏิบัติราชการได้  ๑  ปี  ได้มีการย้ายไปรับตำแหน่งใหม่   ทางโรงเรียนจึงได้รับรองผู้อำนวยการใหม่   คือ  นายอดุล  อิงแก้ว  เมื่อวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๓ ได้มีการย้ายไปรับตำแหน่งใหม่

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔  นายสำเริง  พลธรรม  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนคอนสารวิทยาคม อำเภอคอนสาร 

ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น  ได้ต้อนรับผู้บริหาร คนใหม่  คือ 

นายปิยะพล  เถื่อนพาชิน

ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ นายอดุล  อิงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนคอนสารวิทยาคม อำเภอคอนสาร โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น  จึงได้ต้อนรับรองผู้อำนวยการ คนใหม่  คือ  นายทรงกรด  หิรัญเกิด

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘  นายปิยะพล  เถื่อนพาชิน  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา  อำเภอแก้งคร้อ  จังหวัดชัยภูมิ

ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น  ได้ต้อนรับผู้บริหาร คนใหม่  คือ นายสุวนิชย์  ณิชย์คำหาญ  

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ นายสุวนิชย์  ณิชย์คำหาญ  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้ย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ  และได้ต้อนรับผู้อำนวยการ คนใหม่ คือ นางสาวสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น

 


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายสุวิทย์ สังฆพัฒน์

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

 

images by free.in.th

นางวราพร  รุ่งฤทธิ์ประภากร

​หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

 

นางสุรีย์พร สมวงษ์

หัวหน้า​กลุ่มงานบริหารบุคคล

 

นายสุขุม ขุนพล

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


สิ่งที่น่าสนใจ