ข่าวสารการศึกษา

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

1.  นายประกอบ  สระดินดำ                       ประธานคณะกรรมการฯ

2.  นายสุวิทย์   สังฆพัฒน์                         ตัวแทนครูผู้สอน

3.  นางพนิดา  ฤาชา                                 ตัวแทนเทศบาลตำบลบ้านแก้ง

4.  นายศักดิ์ชัย  สมตัว                              ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ

5.  ว่าที่ร้อยโท กฤษฎา  แจ้งคำ                   ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ

6.  นายอาคม  ฝาดสุนทร                           ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ

7.  นายประสาท  แ้ก้งคำ                           ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ

8.  นายไกรวิทย์  ทองทาย                        ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ

9.  นายประจวบ  สวัสดิรักษ์                       ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ

10. นายนิทัศน์  เหล่าจันทร์                        ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ

11. นางสาวสุภาวดี  กลิ่นสุพรรณ์                 ตัวแทนศิษย์เก่า

12. นางสุพรรณี  ดอนเตาเหล็ก                    ตัวแทนผู้ปกครอง

13. พระครูวรเจติยาภิรักษ์                           ตัวแทนองค์กรศาสนา

14. พระครูสุวิมลธรรมาภิวัฒน์                      ตัวแทนองค์กรศาสนา

15. นายสุวนิชย์  ณิชย์คำหาญ                      กรรมการและเลขานุการ


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายสุวิทย์ สังฆพัฒน์

กลุ่มงานบริหารบุคคล

 

images by free.in.th

นางวราพร  รุ่งฤทธิ์ประภากร

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

 

นางสุรีย์พร สมวงษ์

กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

 

นายสุขุม ขุนพล

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


สิ่งที่น่าสนใจ