AVATAR
Student Admissions@PNM School ระบบรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ออนไลน์
โรงเรียนพระธาตุหนองสามหมื่น

กำหนดการรับสมัคร

ที่ วันที่ เวลา รายการ
1 24-28 เมษายน 2564 8.30-15.30 น. รับสมัครนักเรียน
2 22 พฤษภาคม 2564 9.00-12.00 น. สอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียน
3 29 พฤษภาคม 2564 8.30-15.30 น. รายงานตัว/มอบตัว
4 1 มิถุนายน 2564 8.30-16.00 น. เปิดภาคเรียนที่ 1/2564