ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ชื่อ : นายสุวิทย์ สังฆพัฒน์

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 3
วุฒิ : -
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสุรีย์พร สมวงษ์

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 3
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นายชัยนาท พลอยบุตร

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : ปริญญาโท
รายละเอียด.. »

ผุ้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายสุวิทย์ สังฆพัฒน์

กลุ่มงานบริหารบุคคล

 

นางธัญวรัตม์  พรหมเมตตา

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

 

นางสุรีย์พร สมวงษ์

กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

 

นายสุขุม ขุนพล

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook