ข่าวสารการศึกษา


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ชื่อ : นางวัชรีพร กางการ

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 3
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวนภัสศรณ์ ต่อโชติ

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 2
วุฒิ : ปริญญาโท
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางสาวจุฬารัตน์ แจ้งเขว้า

ตำแหน่ง : ครู ค.ศ. 1
วุฒิ : ปริญญาโท
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางพัชราวลัย พุทธชาติ

ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ชื่อ : นางวนิดา พลอยบุตร

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิ : ปริญญาตรี
รายละเอียด.. »

ผุ้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มงาน

นายสุวิทย์ สังฆพัฒน์

กลุ่มงานบริหารบุคคล

 

นางธัญวรัตม์  พรหมเมตตา

กลุ่มงานบริหารวิชาการ

 

นางสุรีย์พร สมวงษ์

กลุ่มงานบริหารแผนงานและงบประมาณ

 

นายสุขุม ขุนพล

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป


สิ่งที่น่าสนใจ

Facebook